“De Ethiopische priester”/ “The Ethiopic Priest”

Omschrijving:

Lalibela is vernoemd naar koning Lalibela en ligt vrij hoog in de bergen, op 2680 meter op een plateau. Het stadje is een belangrijk bedevaartsoord in de Ethiopisch -Orthodoxe religie. Koning Lalibela (1189 – 1229) ondernam in de 13de eeuw een pelgrimstocht naar Jeruzalem en bij terugkeer in Ethiopië zou hij in een droom een opdracht van God hebben gekregen om de rots kerken te laten uithouwen, naar het voorbeeld van Jeruzalem. Een bedevaart naar Jeruzalem was in die tijd een risico omdat de stad in handen was van de Moslims. Men was dus naarstig op zoek naar een nieuwe en veilige christelijk bedevaartsplaats. Dat leverde de huidige elf rots kerken op, ‘het achtste wereldwonder’. De kerken zijn onderling verbonden door ondergrondse gangen. Elke kerk heeft zijn eigen priester. De priesters laten graag het kruis van zijn kerk zien en gaat daarmee dan recht tegenover de bezoekers staan. Het christendom in Ethiopië heeft zich op een geheel eigen wijze ontwikkeld. Eeuwen lang had men geen of nauwelijks contact met Rome omdat de noordelijk gelegen landen een barrière vormden vanwege hun Islamitische grondslag. Men was als het ware afgesneden van de moederkerk in Rome. Hierdoor is bijv. de Ethiopische orthodoxe bijbel veel uitgebreider dan de bijbel in het overige christendom, omdat de Ethiopische orthodoxie nooit schriftelijk een canon heeft vastgelegd. Zo is er ook een traditie die zegt dat de Ark van Noach zich in Axum, in Ethiopië bevindt. De oude (wijze) man is een priester van de Ethiopische orthodoxe christelijke kerk.

Olie op paneel.
60 x 80 cm.
prijs op aanvraag

Lalibela is named after King Lalibela and is quite high in the mountains, at 2680 meters on a plateau. The town is an important place of pilgrimage in the Ethiopian Orthodox religion. King Lalibela (1189 – 1229) made a pilgrimage to Jerusalem in the 13th century, and upon his return to Ethiopia, in a dream, he would have been commissioned by God to have the rock carved out churches, following the example of Jerusalem. A pilgrimage to Jerusalem was a risk at the time because the city was in the hands of the Muslims. So they were eagerly looking for a new and safe Christian pilgrimage site. That resulted in the current eleven rock churches, ‘the eighth wonder of the world’. The churches are interconnected by underground corridors. Each church has its own priest. The priests like to show the cross of his church and then stand directly in front of the visitors. Christianity in Ethiopia has developed in its own way. For centuries, there was little or no contact with Rome because the northern countries formed a barrier because of their Islamic base. People were cut off from the mother church in Rome. As a result, for example, the Ethiopian Orthodox Bible much more extensively than the Bible in other Christianity, because Ethiopian orthodoxy has never written a canon. There is also a tradition that says noah’s Ark is located in Axum, ethiopia. The old (wise) man is a priest of the Ethiopian Orthodox Christian Church.

60 x 80 cm.
Oil on panel.

Price on request