“De leeuw en het lam”/”The Lion and the Lamb”

Omschrijving:

Openbaring 5. De apostel Johannes is naar het eiland Patmos verbannen. Daar ziet hij een droombeeld. Op zeker moment zegt de Engel van de Heer tegen hem: “Kijk, zie de leeuw van Juda!” Hij kijkt op, begint te huilen, want hij ziet geen leeuw, maar een lam als geslacht, als beeld van de gekruisigde Christus. Jezus hangt in het midden van het doek, vanuit de positie van de mens. Gelardeerd met de Epidendrum, de kruisorchidee, een piepklein rood bloempje met steeds vijf bloedrode blaadjes (vijf is in de Bijbel het getal van de genade van God en de kelk in de vorm van een kruisje. Dwars door het beeld staan de kruiswoorden van de Here Jezus in het Aramees: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Als het symbool van het offer van Jezus tussen God en de mensen.

60 x 80 cm,
H2Oil op doek, niet ingelijst.

Prijs 0rigineel:        €     500,–
Prijs canvasdoek: €     125,–

Revelation 5. The Apostle John has been banished to the island of Patmos. There he sees a dream image. At one point, the Angel of the Lord says to him, “Look, see the lion of Judah!” He looks up, starts crying, for he sees not a lion, but a lamb as sex, as an image of the crucified Christ. Jesus hangs in the middle of the canvas, from the position of man. Larded with the Epidendrum, the cross orchid, a tiny red flower with five blood red leaves (five is in the Bible the number of the grace of God and the chalice in the form of a cross. Right through the image are the crosswords of the Lord Jesus in Aramaic: “My God, My God, why did you leave me?” As the symbol of the sacrifice of Jesus between God and the people.

60 x 80 cm,
H2Oil on canvas, not listed.

Price 0riginal: € 500,–
Price canvas: € 125,–