“De Brief”/”The letter”

Omschrijving:

Vlak voor je werd gedeporteerd naar de verbrandingsovens, waarvan je op dat moment niets wist waarheen de trein je bracht, kreeg je in Kamp Westerbork van de Nazi’s briefpapier, inkt en een pen. Je mocht een brief schrijven aan familie of vrienden. Veel van deze brieven kwam onverrichter zake terug en werden bewaard, zijn later gevonden en hangen langs de wegen van het Kamp als herinnering. Hartverscheurende verhalen. Als de brief niet terugkeerde, wist men waar men een nieuwe lichting kon ophalen. Verschrikkelijk hé? Hier de rails, met links het stuk van de huidige rails als verbogen beeld van een nieuw begin. Op de achtergrond van het van Joden gestolen bureau en stoel de foto van het Roma-vrouwtje uit de Ghetto, wiens foto beroemd werd omdat zij gekiekt werd vlak voordat de wagondeur sloot en zij werd afgevoerd. Als de stille getuigen van die verschrikkingen. In het doek weggewerkt de tekst uit Klaagliederen 4:18 waar staat: “Zij belaagden ons bij elke schrede, zodat wij over onze pleinen niet gaan konden; ons einde was nabij, onze dagen waren vervuld, ja, ons einde was gekomen!” Een tekst die door Chaim Herzog, een van de oprichters van de Staat Israël uit 1948 is laten inbeitelen op een steen in het huidige museum van Kamp Westerbork.

80 x 60 xm,
Olie op paneel, in een zelf gemaakte, zwarte lijst.

Niet meer beschikbaar.

prijs reproductie  €   80,00.

Just before you were deported to the incinerators, from which you knew nothing at the time where the train was taking you, you got in Camp Westerbork from the Nazis stationery, ink and a pen. You were allowed to write a letter to family or friends. Many of these letters came back unfulfilled and were preserved, later found and hung along the roads of the Camp as a reminder. Heartbreaking stories. If the letter did not return, one knew where to pick up a new light. It’s awful, isn’t it? Here the rails, with the piece of the current rails on the left as a curved image of a new beginning. In the background of the desk stolen from Jews and chair the photo of the Roma female from the Ghetto, whose photo became famous because she was snapped just before the wagon door closed and she was taken away. Like the silent witnesses to those horrors. In the canvas, the text from Lamentations 4:18 is removed which states: “They berated us at every speech, so that we could not go over our squares; our end was near, our days were fulfilled, yes, our end had come!” A text published by Chaim Herzog, one of the founders of the State of Israel from 1948, chiseled on a stone in the current museum of Camp Westerbork.

80 x 60 cm,
Oil on board, in a self-made, blacklist.

No longer available.
price reproduction € 80.00.