“Jacob bij de Jabbok”/”Jacob at the Jabbok”

Omschrijving:

Moet je Jacob en zijn gezin eens zien. Die Jacob vlucht eerst voor zijn broer en dan weer voor zijn oom/schoonvader. En waarom? Omdat hij een en al bedrieger is. Zijn leven is er vol van. Maar dan komt hij met zijn gezin voor de rivier de Jabbok en midden in de nacht steekt hij eerst alleen de rivier over. Dan staat er een man voor hem waar hij mee vecht. Het duurt de hele nacht. En hij is steeds meer winnaar, tot het morgenrood aanbreekt en de man hem op zijn heup slaat.

Stekende pijn en dan beseft Jacob het. Dit is niet een man waar hij mee heeft gevochten, dit is de Engel van God, dit is God Zelf waar hij eigenlijk al zijn hele leven mee vecht. En hij zegt tegen de man: “Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.”

 Dat gebeurt. En Jacob is vanaf dat moment mank aan zijn been. Maar het is ook het moment dat het leven van Jacob een volledige omkeer krijgt. Voortaan heet hij niet meer Jacob, maar hij zal Israël zijn. Als hij die ochtend met zijn gezin de rivier oversteekt en opzij kijkt, ziet hij ziende het onzienlijke. Hij ziet alleen dat een legermacht van engelen op afstand samen met hem en zijn gezin de Jabbok oversteekt en Jacob, nee sorry, Israël weet vanaf dat moment. Ik ben Israël, mank aan mijn heup, maar met God.

50 x 50 cm,
H2Oil op doek, niet ingelijst.

Prijs origineel:                €       150,00

That Jacob flees first for his brother and then again for his uncle/father-in-law. And why? Because he’s an impostor. His life is full of it. But then he and his family come in front of the River Jabbok and in the middle of the night he first crosses the river alone. Then there’s a man in front of him he’s fighting with. It’s going to take all night. And he’s more and more a winner, until it turns red tomorrow morning and the guy hits him on the hip. Stinging pain, and then Jacob realizes. This is not a man he has fought with, this is the Angel of God, this is God Himself that he has been fighting with all his life. And he says to the man, “I will not let you go unless you bless me.”  That’s what happens. And Jacob has been limping on his leg ever since. But it’s also the moment jacob’s life gets a complete turn. From now on, his name will no longer be Jacob, but he will be Israel. When he crosses the river with his family that morning and looks aside, he sees the unseen. All he sees is that an army of angels remotely crosses the Jabbok with him and his family, and Jacob, no sorry, Israel knows from that moment on. I’m Israel, limping at my hip, but with God.

50 x 50 cm,
H2Oil on canvas, not listed,

Price original: € 150,00